Ana Sayfa Gündem 31 Mart 2023 102 Görüntüleme

Yargıda yeni düzenleme… İcra ve İflas’a ‘Konutta Haciz’ unsuru eklendi

ANKARA (İGFA) – TBMM Genel Konseyinde kabul edilen kanuna nazaran; Aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm konut eşyaları haczedilemeyecek, İcra takibine husus alacağa yetecek ölçüsü aşacak biçimde haciz yapılamayacak, Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı unsurların imal ve ticareti hatasına ait ceza, yarı oranında artırılıyor.

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’na “konutta haciz” başlıklı husus ekleniyor. Buna nazaran, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak.

Mahkeme, belgenin tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz süreçleri yapılacak.

Haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı kesin olarak kaldıracak. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, mevcut haciz talebi hakkında tekrar karar verecek.

Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde hacze devam edilecek. Lakin konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz süreci sırasında, bu yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına istek göstermez ise haciz sürecine son verilecek. Bu karar ihtiyati haciz hakkında uygulanmayacak.

Bu karar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten evvel verilen konutta haciz yapılmasına ait kararlar ve haczedilmiş eşyalar hakkında da uygulanmayacak.

Düzenlemeyle, borçlu ve birebir çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile tüm mesken eşyasının haczi yasaklanıyor. Borçlu ve birebir çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm mesken eşyası haciz olunamayacak.

İCRA TAKİBİNE BAHİS ALACAĞA YETECEK ÖLÇÜSÜ AŞACAK FORMDA HACİZ YAPILAMAYACAK.

İcra ve İflas Kanunu’na, “muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi” başlıklı husus eklendi.

Bu kapsamda koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ait yöntem ve temeller düzenleniyor. Buna nazaran, koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince resen tasfiye edilecek.

Tasfiye edilecek mallara ait bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) duyurulacak.

Tasfiye masrafları, öncelikle belgedeki avanstan, avansın bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Dosyaya ödenen fiyatın, Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamaması halinde icra dairesi, bakiye masrafın, borçludan tahsili için tahsil dairesine bildirimde bulunacak.

Uyuşturucu hususların kesin olarak raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen yordama uygun alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine, sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilecek.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu unsurlar gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Örnek olarak alınan uyuşturucu unsurlar kararla birlikte müsadere edilecek lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Kanunla, münhasıran cürüm eşyası niteliği taşıyan uyuşturucu yahut uyarıcı unsurların bir an evvel müsadere kararı verilerek, imhasının sağlanmasına yönelik düzenlemeye gidiliyor.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel el konulmuş uyuşturucu yahut uyarıcı unsurlar bakımından da bu değişiklikler uygulanacak. Kovuşturma evresinde; birinci derece mahkemesinde görülmekte olan belgeler bakımından mahkemesince, istinaf yahut temyiz kanun yolunda olan belgeler bakımından ise UYAP kayıtları incelenerek birinci derece mahkemesince derhal karar verilecek. Örnek alınmamış belgelerde gereğince örnek alınacak. Örnek olarak alınan uyuşturucu yahut uyarıcı hususlar lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE BAŞKA ALETLER HAKKINDA KANUN’DA SAYILAN CÜRÜMLER ORTASINA “GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI” DA EKLENECEK.

Böylelikle, göçmen kaçakçılığı hatası nedeniyle el konulan ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf materyalinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanacak.

Avukatların ofis kurma masraflarının karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun koşullarda finansman takviyesi sağlanacak. Dayanağın sağlanmasına ait yöntem ve asıllar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenecek.

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARDAN, BİRİNCİ 5 YIL BARO KESENEĞİ ALINMAYACAK.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi hedefiyle isimli yardım ofisinin gelirleri ortasında yer alan harçların ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Terörle Çaba Kanunu kapsamındaki hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar ortasına, belirtilen haller kapsamında görev malulü sayılan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve müdafaa başmemuru ve infaz ve muhafaza memuru unvanlı ceza infaz kurumu çalışanı de dahil edilecek. Böylelikle bu bireyler ile aile bireylerinin de istihdam hakkından faydalanmasına imkan sağlanacak.

Kanunla, müdafaa hedefiyle özgürlüğün kısıtlanması kurumu bakımından mahkemenin önüne gelen evraklarda tahkikatın tamamlanmasını müteakip gecikmeksizin en geç iki gün içinde karar vereceği karara bağlanıyor.

Asliye ticaret mahkemelerinde tek yargıçla görülen konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda, dava pahası 500 bin liradan bir milyon liraya çıkarılacak ve kelam konusu mali hudut her yıl tekrar değerleme oranında artırılacak.

Göçmen kaçakçılığı kabahatiyle daha faal uğraş edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması maksadıyla Türk Ceza Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, göçmen kaçakçılığı hatası için verilen cezanın alt hududu 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı unsurların topluma ve bireylere verdiği ziyanların önüne geçilmesi, bu hususların imal ve ticareti hatasıyla daha faal çaba edilmesi hedefiyle sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imal ve ticareti hatasına ait ceza, yarı oranında artırılacak.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erteleme kararı kolluk ünitelerine de bildirilecek. Böylelikle kolluk üniteleri kuşkulu hakkında verilen erteleme kararından haberdar olacak.

Tedavi yahut kontrollü özgürlük önlemlerine ait uzatma mühleti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak şüphelinin daha uzun mühlet denetim altında tutulması ve denetlenmesi sağlanacak. Kontrollü hürlük mühletinin uzatılmasına karar verilebilmesi için kontrollü hürlük müdürlüğü teklifte bulunabilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından hakkında 5 yıl mühletle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen şüphelinin, bu mühlet zarfında uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanıp kullanmadığının tespiti hedefiyle yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevkine karar verilecek.

Hakim, soruşturmacının, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti kabahati bakımından kamuya açık yer ve işyerlerinde kanıt toplamak hedefiyle ses ve imaj kaydı yapmasına müsaade verebilecek.

Sanık hakkında, toplanan kanıtlara nazaran mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik önlemi dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilecek.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilecek. İtiraz merci, karar ve kararı inceleyecek; metot, temele ait hukuka karşıtlık tespit ettiği takdirde münasebetini göstererek karar ve kararı kaldıracak, gereğinin yapılması için belgeyi mahkemesine gönderecek.

hack forum warez scriptler warez forum gaziantep escort bayan gaziantep escort
tokat escort muğla escort hack forumbabilbet bahis forum bahis forumu fethiye escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler bahis siteleri